Závazné podmínky používání reklamního systému SeoSurf


1. Používání služeb a internetových stránek SeoSurf.cz (dále jen jako "Služby") se řídí těmito podmínkami smluvního vztahu mezi Vámi a provozovatelem (dále také jako "Poskytovatel") - tím se rozumí Jan Ondruch, se sídlem Proutěná 412, Praha 415, Česká republika, IČ: 72346906.
2. Aby uživatel mohl Službu používat, musí nejprve vyjádřit souhlas s Podmínkami. Pokud Uživatel s Podmínkami nesouhlasí, nemůže Službu SeoSurf používat. Poskytovatel bude používání Služby považovat za projevení souhlasu s Podmínkami od okamžiku, kdy Službu začne Uživatel skutečně používat.
3. K užívání Služeb je nezbytné provedení Registrace. Registrace se provádí vyplněním a odesláním registračního formuláře. Registrační formulář je oprávněna vyplnit a odeslat pouze osoba starší 18 let plně způsobilá k právním úkonům nebo osoba mladší 18 let za přítomnosti svého zákonného zástupce, který rovněž za tuto osobu vysloví souhlas s těmito Podmínkami. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.
4. Uživatel vůči Poskytovateli prohlašuje a zaručuje, že je způsobilý k právním úkonům, že používáním Služeb ze strany Uživatele za podmínek uvedených v těchto Podmínkách nedojde k porušení právních předpisů, a že se před zahájením užívání Služby důkladně seznámil s těmito podmínkami, že těmto podmínkám zcela rozumí a souhlasí s nimi.
5. Uživatel Služby bere navědomí a bude respektovat následující pravidla:
a) Registrovat stránky do SeoSurfu smí pouze jejich majitelé či jimi pověřené osoby
b) Stránky uživatele nesmí obsahovat vyskakující okna a rámy (Pop-up)
c) Stránky uživatele nesmí jakkoliv blokovat vložení do rámu a mít nadstandardní velikost
d) Stránky uživatele nesmí obsahovat viry, konkurenční, protizákonný a nepřípustný obsah (např. pornografie, ukrutnost).
e) Stránky uživatele nesmí být rotací stránek nebo být přesmětována na jinou stránku či doménu (Redirect)
f) Stránky uživatele nesmí automaticky přehrávat hudbu nebo video se zvukem
g) Služba bude zrušena a účet bude smazán pokud jej nebude Uživatel využívat déle než 60 dní, nebo nebudou v účtu stránky
h) Služba bude zrušena a účet bude smazán pokud Poskytovatel nebude moci doručit opakovaně Uživateli email
i) Služba bude zrušena a účet bude bánován, popřípadě uplatňována náhrada škod, pokud dojde k pokusu Uživatele o podvodné jednání, zneužití a nenahlášení chyby v systému, použití automatického klikače či činnost vedoucí k obcházení nutnosti fyzického odkliknutí stránky v manualsurfování, hackování, jakéhokoliv poškozování a hanobení systému, Poskytovatele či jiných uživatelů systému SeoSurf.
j) Služba bude zrušena a účet bude bánován pokud bude uživatel opětovně hlásit funkční stránky jako závadné, znovuregistrovat odstraněné stránky adminem
k) Uživatel nesmí registrovat více než jeden (1) účet
l) Uživatel může mít ve svém účtu maximálně 200 stránek, z toho nejvíce 50 aktivních v surfování (tento počet určuje typ účtu).
m) Uživatel může surfovat jen v jednom okně. Více skrytých oken je proti pravidlům a etice systému.
n) Registrací uživatel souhlasí se zasíláním týdeních statistik a informací (1 x týdně) a případného obchodního sdělení (max. 6x za 1 rok)
o) Uživatel nese přímou zodpovědnost za svůj účet a jimi registrované stránky.
p) Uživatel se zavazuje odškodnit Poskytovatele za veškerou újmu, která mu vznikne v důsledku zaviněného porušení ustanovení těchto Podmínek Uživatelem.
6. Využívání některých Služeb Uživatelem je zpoplatněno a to dle ceníku Poskytovatele. Zpoplatněna může být také služba, která je doplňková, čímž se rozumí možnost, nebo funkce, jejíž aktivace není nezbytně potřebná k používání základní funkcionality služby. Pokud neurčí poskytovatel jinak, Uživatelem v systému získaný kredit lze uplatnit pouze v rámci systému k využívání služeb. Nelze jej převádět na finance ani jiné uživatele. Platnost zakoupeného tarifu účtu je jeden kalendářní rok.
7. Uživatel nese odpovědnost za důsledky svých činů spojených s užíváním Služeb a souhlasí s tím, že služby nebude používat k žádným aktivitám, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky či jiných států vztahujících se na Uživatele, pravidly používání služeb Poskytovatele a jeho oprávněnými zájmy, jakož i obecně uznávanými zásadami používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet.
8. Práva a povinnosti Poskytovatele Služby:
a) Poskytovatel může kdykoli dle svého uvážení a bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele pozastavit nebo omezit poskytování jakékoli Služby či jakkoli změnit způsob poskytování jakékoli Služby, a to ve vztahu ke všem Uživatelům nebo pouze ve vztahu k některým Uživatelům, bez nutnosti o tomto předem informovat Uživatele, a to včetně smazání, odstranění nebo znepřístupnění Obsahu Uživateli.
b) Poskytnutí jakýchkoli osobních, nebo citlivých údajů není povinné pro řádné užívání Služby. Přesto Poskytovatel nesmí poskytnout (dle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů) shromážděné informace o uživateli třetí straně, pokud nebude uživatel porušovat zákon, či jinak poškozovat tuto třetí osobu.
c) Poskytovatel je povinen prověřit a neprodleně odstranit řádně nahlášené stránky ze systému SeoSurf, které porušují zde uvedené podmínky.
d) Poskytovatel je povinen při objednání některé doplňkové Služby do 48hod po připsání úhrady za Službu na účet Poskytovatele tuto službu zahájit a následně doručit účetní doklad o platbě v české měně za službu na Uživatelem poskytnuté fakturační údaje. Pokud není uvedeno jinak, jsou platby za doplňkové služby přijímány výhradně bankovním převodem v rámci ČR v CZK nebo zahraniční SEPA platbou v EURech. V případě jiných nežádoucích zahraničních plateb (SWIFT), může být uživateli účtován bankovní poplatek, popřípadě obsah služby o tento poplatek ponížen.
e) Poskytovatel není v žádném případě odpovědný za jakékoliv přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, příkladné nebo vyplývající škody (včetně, ale nejen, škod vzniklých narušením dodávek zboží nebo služeb; ztrátou použitelnosti, dat nebo zisků; nebo přerušením obchodní činnosti) jakkoliv způsobené na základě jakékoliv teorie o zodpovědnosti, ať už plynoucí z jiného smluvního vztahu, určité zodpovědnosti nebo přečinu (včetně nedbalosti) na jakémkoliv způsobu použití tohoto systému, i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost takových škod.
9. Aktivace stránek a zprovoznění některých služeb není asistována Poskytovatelem, tudíž Poskytovatel neodpovídá za jakoukoli přímou či nepřímou újmu či škodu, která vznikne v souvislosti s používáním Služby Uživatelem.
10. Poskytovatel v souladu s ustanovením zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, v platném znění, zásadně neodpovídá za obsah Uživatele.
11. Poskytovatel není odpovědný za jakýkoliv Obsah Třetích osob zobrazovaný Uživatelům v rámci Služeb. Poskytovatel zejména neodpovídá za to, že Obsah Třetích osob zasahuje do práv jiných osob.
12. Poskytovatel i Uživatel prohlašují, že úmyslem smluvních stran je v maximální míře dovolené kogentními ustanoveními právních předpisů omezit odpovědnost Poskytovatele v souvislosti se Službami vůči Uživateli.
13. Tyto podmínky a pravidla je možné bez předchozího upozornění změnit a jsou závazné pro všechny registrované uživatele systému SeoSurf
14. Porušení podmínek může způsobit ztrátu kreditů a zrušení účtu, popřípadě IP ban či požadování náhrady za způsobené škody